Ειδική Αγωγή

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη με αναπηρία, αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των προβλέψεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έτσι καθορίζεται και η υποχρέωση της πολιτείας να αναβαθμίζει διαρκώς την παρεχόμενη εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης – ενσωμάτωσης στη γενική εκπαίδευση (inclusive education) ή και ειδικής εκπαίδευσης. Κατά τη συμπερίληψη στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίαση για Όλους, που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους. Η Καθολική Σχεδίαση είναι το επιστημονικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μέσα και υπηρεσίες που είναι άμεσα προσβάσιμα από μαθητές με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες και: α) παρέχει ευελιξία στους τρόπους παρουσίασης των εκπαιδευτικών πληροφοριών, στους τρόπους που οι μαθητές αποκρίνονται ή επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στους τρόπους εμπλοκής τους στη διαδικασία της μάθησης β) μειώνει τα εμπόδια στη διδασκαλία, παρέχει κατάλληλη υποβοήθηση, διευκολύνσεις και προκλήσεις και υποστηρίζει την επίτευξη υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές, γ) παρέχει Υπηρεσίες Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ), που μπορεί να είναι κάθε συσκευή, εξοπλισμός, μέσο ή υλικό και λογισμικό πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την επαύξηση, διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας κάθε μαθητή.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Ταυτότητα του Προγράμματος: Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (500ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, Τεύχος Α΄159/06.09.2016. και τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β/2017.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Δομές
 • Νομοθετικό Πλαίσιο, ΑΠΣ και ΔΕΠΣ Ειδικής Αγωγής
 • Διεπιστημονική Συνεργασία
 • Παιδαγωγική της Ένταξης και συμπερίληψη
 • Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές
 • Αρχική – Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση των μαθητών
 • Διαδικασία Διάγνωσης – Διαφοροδιάγνωσης
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης
 • Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Κατηγοροποίηση – Αξιολόγηση – Διάγνωση των ΜΔ
 • Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση
 • Κατάρτιση και Εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)
 • Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία
 • Στοιχεία Γενικής, Εξελικτικής, Σχολικής και Κλινικής Ψυχολογίας
 • Νόηση- Νοημοσύνη: Ορισμοί και Έννοιες
 • Συσχέτιση Νοημοσύνης και Μάθησης
 • Εκπαιδευτικές Ανάγκες παιδιών με Νοητική Ανεπάρκεια
 • Συστήματα Ταξινόμησης Νοητικής Ανεπάρκειας
 • Σύνδρομο Down
 • Ψυχοκινητική ανάπτυξη, Διαταραχές Κινητικότητας, Πολυαναπηρίες
 • Εκπαίδευση Παιδιών με Τύφλωση , Εκπαίδευση Παιδιών Κώφωση και Τυφλοκώφωση
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αυτισμός: Γνωστικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Asperger
 • Μοντέλα και Προσεγγίσεις Παρέμβασης στον Αυτισμό
 • Συμπτώματα, Κλινική Εικόνα, Διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
 • Προσαρμογές και διευκολύνσεις με υποστηρικτικές τεχνολογίες
 • Τεχνικές χρησιμοποίησης των Λογισμικών και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
 • Συμβουλευτική και Στήριξη Μαθητών , Συμβουλευτική και Στήριξη Οικογένειας
 • Οδηγός ανίχνευσης παιδικής κακοποίησης
 • Ειδική παιδαγωγική θεραπευτικής τέχνης, Ειδική Αγωγή και Διαδραστικό Θέατρο

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες, 9 μήνης διάρκειας  (ετήσιο).
Δομή  υλοποίησης του προγράμματος:
28% Δια ζώσης διδασκαλία, 27% e-learning, 20% πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα,  και 25% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)  από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Έναρξη μαθημάτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
 
Τόπος Διεξαγωγής: Σέρρες.
Τμήματα μέχρι 30 ατόμων.
Η διεξαγωγή μαθήματων θα γίνεται Σάββατο & Κυριακή.
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οικονομικό κόστος: 660 ευρώ. 

Εκπτώσεις:

 • 10% για κατόχους κάρτας ανεργίας και για όσους προεξοφλήσουν το συνολικό ποσό πριν την έναρξη του τμήματος.
 • 10% για Α.ΜΕ.Α.
 • 10% για ομάδες ενδιαφερομένων από 4 άτομα και πάνω.

Τρόπος πληρωμής: 3 ισόποσες δόσεις (Προκαταβολή 200€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε 2 δόσεις, στη μέση και στο τέλος του προγράμματος)

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Νομός

Email

Παρατηρήσεις 


Like & Share: