Αίτηση Επιχείρησης στο Voucher 29-64

business_incubation_shtartup

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης της επιλογής τους, πλην αυτών που εντάσσονται στον Αγροτικό Τομέα, θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επισημαίνεται ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται:

  1. ο δανεισμός ωφελουμένων, δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.
  2. ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης να συμμετέχει και ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Οι επιχειρήσεις πρακτικής ιδιωτικού δικαίου, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.

Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

  • Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).
  • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.
  • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Επιχείρηση πρακτικής άσκησης στην οποία τοποθετήθηκαν άνω των πέντε (5) ωφελουμένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των δράσεων με αντικείμενο: «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και δεν έχει προβεί στην πρόσληψη ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης έως την έκδοση της παρούσας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στην παρούσα δράση.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επωνυμία (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Νομός

Διεύθυνση (απαιτείται)

Κλάδος Επιχείρησης

Email (απαιτείται)

Παρατηρήσεις 


Like & Share: