Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν σπουδαστές που έχουν ήδη αποφοιτήσει από τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ και επιθυμούν την εγγραφή τους σε νέο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Η διαδικασία εισαγωγής είναι με την μέθοδο των εξετάσεων συνήθως σε τρία μαθήματα που η γενική συνέλευση του τμήματος καθορίζει κάθε έτος. Υπάρχει ωστόσο και η δυνατότητα η συνέλευση του τμήματος κάθε έτος να διεξάγει την κατάταξη με βάσει το βαθμό πτυχίου.

Ο χρόνος λήψης των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης για αυτά τα θέματα προσδιορίζεται στον μήνα Απρίλιου και ισχύουν για ένα έτος. Με βάση τον ισχύοντα πλέον νόμο, όλοι οι πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα των πανεπιστημίων, ανεξάρτητα από τη Σχολή από την οποία αποφοίτησαν.

Ενδέχεται τόσο τα μαθήματα όσο και η ύλη τους να μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο. Ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. μέσω του συστήματος των Κατατακτηρίων Εξετάσεων, ορίζεται βάσει νόμου και αντιστοιχεί στο 5% του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος. Ο αντίστοιχος αριθμός εισακτέων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. αντιστοιχεί στο 2% έως 3% του αριθμού εισακτέων του Τμήματος

Παροχές  –  Learn-it

1. Ενημέρωση ως προς την διαδικασία συμμετοχής και την προβλεπόμενη ανά έτος εξεταστέα ύλη

2. Παροχή επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού

3. Παροχή Μαθημάτων σε μορφή είτε τμημάτων είτε ιδιαίτερου

4. Παροχή όλων των υπηρεσιών χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

5. Υποστήριξη σε σχεδόν όλες τις πόλεις τις Ελλάδας

6. Δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με video conference και διαδραστικούς πίνακες

 


Like & Share: