Παράταση ενεργοποίησης επιταγής κατάρτησης – τηλεκατάρτιση στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Ανακοίνωση για την Πρόσκληση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

 ΑΠΚΟ 3/2017 (αφορά την Πρόσκληση 1/2017 του ΟΑΕΔ)

«Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πράξης Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

 

 Α. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μετά την ανάρτηση των δύο μητρώων ωφελουμένων στις 26/9/2017 ο ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την επιταγή του μέχρι τις 11/10/2017.

 

 Β. ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  1. Η τηλεκατάρτιση που προβλέπεται είναι μόνο ΣΥΓΧΡΟΝΗ.
  2. Όποιος πάροχος κατάρτισης επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτισης από απόσταση μέσω διαδικτύου, υποβάλλει στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr (πεδίο Επικοινωνία), δηλώνοντας σύνδεσμο (link) καθώς και κωδικούς πρόσβασης, ώστε να αποκτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ πρόσβαση στην ενιαία πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκατάρτισης.
  3. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα αφού εξετάσει τη συμμόρφωση του παρόχου με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης .
  4. Απαιτείται η δήλωση στο σύστημα, της αίθουσας κατάρτισης, από όπου ο εκπαιδευτής με φυσική παρουσία θα συνδέεται με τους ωφελούμενους.
  5. Αν ο Πάροχος θέλει ή και δύναται να κάνει κάποια Θεματική Ενότητα κατάρτισης με φυσική παρουσία, η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται στις περιπτώσεις του εισαγωγικού σεμιναρίου (10 ώρες).
  6. Οι πάροχοι κατάρτισης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα των 120 ωρών με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης, δύνανται να προσφέρουν στους καταρτιζόμενους, παράλληλα με τη διαδικασία της σύγχρονης τηλεκατάρτισης, τη δυνατότητα χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης,  η   οποία   θα   είναι   στη   διάθεση   όλων   των

 

εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου. Η παροχή στους καταρτιζόμενους της δυνατότητας αυτής και της παρακολούθησης ψηφιακών μαθημάτων, παράλληλα με τη διαδικασία της σύγχρονης τηλεκατάρτισης, αποσκοπεί  στην επανάληψη των μαθημάτων, στην εμπέδωση της ύλης, στην κάλυψη πιθανών μαθησιακών κενών και στη διευκόλυνσή τους. Με την παράλληλη χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης επιδιώκεται η ουσιαστική μαθησιακή ενίσχυση των ωφελουμένων και η καλύτερη προετοιμασία τους ενόψει της συμμετοχής τους στις προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης.

 

 Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Επισημαίνεται στους Παρόχους ότι η δράση της κατάρτισης (θεωρία, εξετάσεις και επανεξετάσεις πιστοποίησης) θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο χρονικό πλαίσιο της απασχόλησης των ωφελουμένων.
  • Με την ανάρτηση και του Μητρώου ωφελουμένων που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τμήματα και από τα δύο μητρώα.
  • Οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα, μετά από αίτημα που θα υποβάλλουν στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο και μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου συντρέχουν σοβαροί λόγοι, να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης για ωφελούμενους, που η Περιφερειακή Ενότητα τοποθέτησής τους είναι διαφορετική από την Περιφερειακή Ενότητα του παρόχου.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Πάροχος οφείλει πριν την έναρξη του κάθε τμήματος να ενημερώσει εγγράφως τους Δήμους για τις μέρες που οι ωφελούμενοι θα κάνουν κατάρτιση και δεν θα προσέρχονται για εργασία και ταυτόχρονα θα ενημερώνει ηλεκτρονικά την ΕΠ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ στα e-mails: dkalantoni@mou.gr και spetrakou@mou.gr.

 


Like & Share: